Hakkımızda

BrainArt, insan kaynakları danışmanlığı alanında etkin çözümler üreten, yüksek kaliteli ve fark yaratan yaklaşımları ile firmaları en doğru adaylarla buluşturmayı hedefleyen, İşkur onaylı bir Özel İstihdam Bürosudur.

Uzman kadroları ile her sektör ve pozisyon için işe alım danışmanlık hizmet verebilen BrainArt HR, Bilgi Teknolojileri odaklı işe alım hizmeti konusunda profesyonel uzmanlarca kurulmuştur.

Bugüne kadar sayısız adayın işe yerleşmesine aracılık etmiş, geniş aday havuzuyla, kurumsal firmaların birçoğuna bu hizmeti vermiş, birçok proje ekibi kurmuş ve başarılı projelere imza atmış olan BrainArt HR danışmanları, kendilerini sürekli geliştiren ve sektörlere özel yetkinlikleri bünyesine katarak İnsan Kaynakları Danışmanlığı konusunda fark yaratan çözümler sunmayı hedeflemektedir.

  • Seçme & Yerleştirme
  • Yetenek Yönetimi
  • Kariyer Danışmanlığı
  • Dış Kaynak Kiralama (Outsourcing)
  • Eğitim

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Akıl Sanatı İnsan Kaynakları Eğitim Dan. ve Org. Ltd. Şti. ve Akıl Sanatı Bilişim Dan. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca “BrainArt” olarak anılacaktır), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi ve haklarınız konularında sizleri işbu Aydınlatma Metni ile bilgilendirmektedir. Veri Sahibi, işbu metin ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Veri Sorumlusu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca BrainArt; kişisel verilerin işlenmesi aşamasında ve aşağıda açıklanacak olan hususlar doğrultusunda Veri Sorumlusudur.

Kapsam ve Hukuki Sebep
Kişisel veriler; veri sahibinin açık rızasına istinaden veya Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak şirket prosedürleri gereği imha edilecektir. BrainArt tarafından Kanun gereğince kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. BrainArt olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki bütün tedbirleri almaktayız.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaç
Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kanun’un izin verdiği çerçevede;
a. BrainArt tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,
b. Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
c. Şirketimiz ve müşterilerimizin ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
d. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
e. İnsan Kaynakları faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülebilmesi,
f. Kariyer yönetimi ve danışmanlığı teknolojilerinin araştırılması ve uygulanması. Adayın yetenekleri ilgi alanları ve kişisel özelliklerine göre en uygun işin tespiti,
g. Türkiye İş Kurumu’nun 19.03.2015 tarih ve 739 numaralı izin belgesi ile ifa edilen faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,
h. Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
i. Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,
j. Personel verimliliğini artırmak ve müşteri memnuniyetini ölçülmesi/sürdürülmesi,
k. BrainArt’ın sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,
l. Tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikayet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi
amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Şirketimiz, kişisel verilerinizi sadece; kişilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle, Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla ve Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tüzel ve gerçek kişiler, tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kanun’un 28. maddesinde düzenlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

BrainArt ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve doğru şekilde aktarılmış olması önemli olup; bu durum haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde BrainArt’a bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi BrainArt’a ileten tarafa aittir.
Bu kapsamda yapacağınız talepler Kanun kapsamında yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca BrainArt’a daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve şirketimiz tarafından sunulan başvuru formu ile Şirket merkezi olan Bostancı Mahallesi, Bahçelerarası Sokak, No:4, Paragon Residence, A Blok, D:15, Kat:8, Kadıköy / İstanbul adresine başvurunuzu noter kanalıyla başvuru, info@brainarthr.com uzantılı e posta adresi ve +90 212 360 30 03 no’lu telefon hattından da tüzel kişiliğimize ulaşma imkânınız bulunmaktadır.

Başvuruyu müteakip BrainArt 30 günlük yasal süre içerisinde başvuruyu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde BrainArt’ın 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti tarafınızdan talep etme hakkı saklıdır.

Şirketimizin; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.